Novinky

květen 2014

Český Honza

Pokud žijete v zahraničí a vašim dětem je mezi 6 - 18 roky, můžete je přihlásit do výtvarné nebo literární soutěže Český Honza. Zde také můžete nominovat děti, které se něčím zasloužily o dobré jméno České republiky.

Písničky pro děti

Připravila jsem pro vás nový odkaz v sekci pro předškoláky. Jedná se o malovaný zpěvník. Můžete si vytisknout písničky, které jsou psané psacím písmem a doplněné obrázky tak, aby i malé děti mohly tyto písničky číst. U některých méně známých doplním odkaz, kde si budete moci písničku poslechnout.
Písmo pro písničky je schválně voleno psací, standardizované, protože české děti žijící mimo Českou republiku, mají naprosto minimální možnost se s psacim písmem setkat. Osobně si nemyslím, že znalost psacího písma je přežitek, a proto většina materiálů na Multiglotu bude dělaná v psacím českém standardizovaném písmu.

srpen 2012

Prováděcí vyhláška ke školskému zákonu

Dne 23.7.2012 byla ve Sbírce zákonů vyhlášena novela vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Novela vyhlášky má číslo 256/2012 Sb.
Platnost novelizovaných ustanovení vyhlášky je od 1.9.2012, ustanovení o vzdělávání v zahraničí platí dnem vyhlášení ve Sbírce, tj od 23.7.2012.

Novela školského zákona

Přináším vám detaily k novele školského zákona a tímto bych také ráda poděkovala paním ze Školského odboru Krajského úřadu (nevím, jestli mohu přímo jmenovat...) V lednu 2012 vstoupila v platnost novela školského zákona, která je zapsána ve Sbírce zákonů pod číslem zákona 472/2011 Sb. Tato novelizace mění a doplňuje školský zákona 561/2004 Sb. K této novele je prováděcí vyhláška, která vstoupila v platnost 1.9.2012 event. 23.7.2012 = detaily o kousek výš..
Základní a velmi kritická změna je možnost rodičů se rozhodnout, zda-li chtějí nebo nechtějí, aby jejich dítě vykonávalo zkoušky na kmenové (nebo jiné) škole v České republice.

Žák, který vykonává zkoušky:

 • dělá zkoušky vždy pravidelně max. co 2 roky (plus 4 měsíce období "benevolence" - tedy až po konec října)
 • dítě má normální vysvědčení, tedy plní dvě školní docházky - českou a zahraniční
 • dítě může kdykoli bez rozdílovek zpět do příslušného ročníku školy v České republice
 • dítě má po 9 letech ukončenou povinnou školní docházku
 • pokud dítě splnilo nároky zkoušek, má po 9 letech dokončené základní vzdělání
 • dítě po 9 letech může bez problémů na střední školu
 • dítě má nárok na všechny učebnice (nebo dle žádosti rodičů jen některé)
 • rodiče mohou ředitele školy požádat (a on musí vyhovět), aby dítě dostávalo vysvědčení se slovním hodnocením, které bývá pro děti a rodiče více přínosné a jasně popisuje silné a slabé stránky, na co se zaměřit, v čem konkrétně je šikovné apod.
 • dítě musí dělat vždy všechny zkoušky podle vzdělávacího plánu své školy (maximálně však český jazyk, literatura, dějepis ČR a zeměpis ČR), nelze se tedy rozhodnout, aby dítě dělalo zkoušku jenom z jazyka a například vynechalo dějepis, pokud v daném ročníku by jej dělat mělo.
 • pokud dítě nepřijde na zkoušku po dvou letech, automaticky pro něj končí možnost zkoušky v budoucnu dělat a tím přejde do skupiny dětí, které nedělají zkoušku.

  Žák, který nevykonává zkoušky:

 • dítě musí k zápisu bez ohledu, jestli v budoucnu bude dělat zkoušky
 • po devíti letech má dítě ukončenou povinnou školní docházku
 • po devíti letech dítě nemá dokončené základní vzdělání
 • pokud má dítě zájem jít na střední školu v ČR, musí požádat krajský úřad o nostrifikaci svého ukončeného základního vzdělávání v zahraničí a je mu nařízena zkouška z češtiny, dějepisu ČR a zeměpisu ČR (více o nostrifikacích)
 • pokud dítě přechází zpět na základní školu v ČR, ředitel školy nařizuje rozdílové zkoušky a zařadí dítě do ročníku podle jeho znalostí
 • nemá nárok na učebnice
 • nedostává vysvědčení
 • nemá možnost zkoušky začít dělat v průběhu své devítileté povinné školní docházky.

  Rodiče se tedy musí rozhodnout, zda chtějí, aby dítě chodilo na zkoušky a mělo bezproblémový přestup zpět do české školy nebo na střední českou školu, nebo zda nechtějí dělat pravidelné zkoušky a potom budou připraveny na rozdílové zkoušky nebo na nostrifikaci základního vzdělání svého dítěte.

  Odklad povinné školní docházky

  Od ledna 2012 platí nová pravidla pro odklad školní docházky (školský zákon 561/2004 Sb, paragraf 37). Pokud budete chtít žádat odklad povinné školní docházky u svého dítěte, k žádosti musíte připojit doporučení klinického psychologa (nebo psychologické poradny) a posudek odborného lékaře. Nově tedy potřebujete dvě potvrzení, že vaše dítě není psychicky nebo tělesně zralé k zahájení školní docházky. Odklad můžete žádat maximálně dvakrát. Žádost o odklad musíte se všemi připojenými posudky podat nejpozději do 31. května řediteli školy.
  Tato změna byla provedena zejména kvůli tomu, že mnozí rodiče žádali odklad pro své děti bez zjevných důvodů i přesto, že dítě by mohlo být ve škole úspěšné. Tímto zákonem klesl počet odkladů na třetinu.
  Pro úplnost - většinou se ale netýká rodin v zahraničí - tento zákon také zpoplatnil pobyt ve školce pro děti s odkladem. Jak možná víte, poslední ročník ve školce je zdarma. Nyní má dítě nárok pouze na 12 měsíců bez školkovného. Pokud má odklad, platí školkovné i v posledním ročníku školky. (platba se promíjí u dětí s postižením)

  © květen 2014 Multiglot

 • © 2011 SayR