Vzdělávání českých dětí v zahraničí

Pokud žijete v zahraničí, vaše děti budou mít většinou povinnost chodit do školy v místě vašeho zahraničního pobytu. Každá země může mít jiné požadavky (například pokud doba pobytu v zahraničí přesáhne 6 měsíců) a nemusí vaše děti vůbec přijmout. Můžete žít ve státě, který nemá povinnou školní docházku nebo třeba docházku pouze pro občany svého státu.

Existuje několik možností, jak zajistit české vzdělání pro vaše děti v zahraničí:

-
 • česká škola při zastupitelském úřadu
  Pokud jste se někdo z vás o tuto možnost zajímal, škola při českém zastupitelském úřadu existuje pouze v Moskvě. Narozdíl od jiných zemí, které mají své školy v zahraničí v místech, kde je větší koncetrace jejich občanů (například Německo a jeho Německé mezinárodní školy s bilingvním programem), Česká republika tento luxus neposkytuje a poskytovat nebude i přesto, že zákon umožňuje Ministerstvu zahraničních věcí zřizování českých škol při zastupitelských úřadech.
 • české školy při krajanských spolcích
  Jelikož krajanské spolky byly zřizovany a zájem o ně byl především v minulosti zejména kvůli jazykové bariéře emigrantů, české školy pro děti najdete ve Vídni, Rumunsku, Chorvatsku, Ukrajině, Srbsku, Rusku, Argentině, Brazílii a Paraguayi. Pokud žijete v těchto státech, rozhodně danou možnost zkuste zjistit.
 • Evropská škola
  existuje v Bruselu a Luxemburku a nárok dle zákona do ní mají chodit děti pracovníků Evropské komise, zastupitelských úřadů a reprezentací a na volná místa se mohou hlásit děti napřiklad podnikatelů. Praxe je ovšem taková, že se přijímají pouze děti pracovníků Evropské komise z důvodu velmi omezené kapacity české třídy.
 • Česká škola bez hranic
  jedná se o víkendovou školu pro děti od 18 měsíců do 15 let, několik hodin týdně, která se snaží o prohloubení znalostí z češtiny, zeměpisu a dějepisu u dětí a svými osnovami odpovídá tomu, co by dítě mělo znát na zkoušku na českých školách. Tuto školu najdete v Paříži, Londýně, Berlíně, Mnichově, Curychu, Bruselu, v Ženevě, Drážďanech, Manchesteru v Anglii a v budoucnu možná v San Franciscu v USA. Výborný nápad, Ministerstvo zahraničních věcí zajišťuje dotaci na pomůcky a učebnice, dotuje pronájem prostor, bohužel místně limitované.
  Toť vše. O dalších možnostech nevím, pokud víte, napište mi.

  Výše uvedené možnosti nejsou v pravém smyslu bilingvními programy, protože zde probíhá pouze výuka v českém jazyce.

  Bilingvní programy

  Bilingvní programy jsou například školy s dvěma vyučovacími jazyky. Jelikož žádná zahraniční škola neposkytuje vedle svého vyučovacího jazyka také češtinu jako vyučovací jazyk, následující je čistě pro prohloubení vašich znalostí:

 • bilingvní programy pro žáky - cizince
  děti cizinců, kteří se potřebují nejprve naučit jazyk, aby mohly být zařazeny do třídy s ostatními dětmi, jsou neprve vzdělávány ve speciální třídě, kde 80 procent výuky probíhá v jejich mateřském jazyce, zbytek (například hudební výchova, cílový jazyk, apod.) probíhá v majoritním jazyku. Později se přechází na 50 procent výuky v každém jazyce. Většinou po půl roce až dvou letech probíhá výuka z 80 procent v nemateřském jazyce a dítě krátce na to přestupuje do třídy k ostatním dětem, kde se již vše vyučuje v majoritním jazyce. Předpokladem je, že dětí s určitým mateřským jazykem je více a že stát má vypracovanou koncepci, která postupné začleňování umožńuje.
 • bilingvní programy s důrazem na zachování mateřského jazyka
  jedná se o školy, které vyučují žáky s jiným mateřským jazykem než je jazyk společnosti s cílem podpořit rozvoj gramotnosti v obou jazycích. Jedná se například o zmiňované německé mezinárodní školy, které jsou zřizovány německou vládou po světě a jsou primárně určené německým dětem žijící mimo Německo. Výuka probíhá v němčině (hudebka, němčina, literatura, tělocvik) nebo dvojjazyčně (biologie, matematika, zeměpis apod a to buď formou dvojjazyčných učebnic nebo lekce je v němčině a diskuze v druhém vyučovacím jazyku) a nebo v druhém vyučovacím jazyku (teorie a literatura v druhém vyučovacím jazyce, který je v oblasti majoritní).
 • bilingvní programy tzv. imersí - vhozením do vody a plav!
  jedná se o programy, kde polovina dětí je s majoritním jazykem a polovina dětí je z minoritního prostředí. Polovina výuky probíhá v majoritním jazyce (pro polovinu dětí se jedná o mateřským jazyk) a polovina výuky probíhá v jazyce druhé skupiny dětí. Děti mají možnost naučit se oba jazyky, učit se vzájemně od sebe. Pro děti z majoritní skupiny, které nikdy nebyly vystaveny minoritnímu jazyku to může zpočátku připomínat metodu "utopit se nebo plavat". Tato metoda má velmi dobré výsledky, děti jsou plně bilingvní.

  © březen 2012 Multiglot

 • © 2011 SayR